Algemene Voorwaarden van tenaamstelling.online

Begrippen

De volgende begrippen worden gehanteerd in deze algemene voorwaarden:

 • Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden van Tenaamstelling.online. 
 • Aanvraag: Tenaamstelling.online bestelt namens de klant bij de RDW een nieuwe kentekencard, kentekenbewijs en/of een tenaamstellingscode.
 • Formulier: Het door de klant in te vullen/ingevulde elektronische formulier, door middel waarvan de klant aan tenaamstelling.online de opdracht geeft om namens de klant een aanvraag te doen.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen de klant en tenaamstelling.online op grond waarvan de klant aan tenaamstelling.online een machtiging verleent om een kentekencard, kentekenbewijzen en/of een tenaamstellingscode voor de klant aan te vragen bij de RDW. 
 • Klant: De opdrachtgever van tenaamstelling.online.
 • Verzoek: Tenaamstelling.online vraagt namens de klant een kentekencard, kentekenbewijs en/of tenaamstellingscode aan bij de RDW. 

Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst en alle overeenkomsten die tot stand komen tussen de klant en tenaamstelling.online. Andere voorwaarden zijn n.v.t. en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. De mogelijke vernietigbaarheid of nietigheid van bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid en toepasbaarheid van andere bepalingen in deze algemene voorwaarden ongehinderd. 

Overeenkomst 

 1. Tenaamstelling.online handelt niet voor of namens de RDW, maar dient als online intermediair voor het bestellen van kentekencards, kentekenbewijzen en/of tenaamstellingscodes. Wij ondersteunen de klant in het bemachtigen van een nieuwe kentekencard, kentekenbewijs en/of tenaamstellingscode voor de kenteken die door de klant is opgegeven. 
 2. Zodra de klant het aanbod van tenaamstelling.online aanvaardt, komt de overeenkomst tot stand. De aanvaarding vindt plaats op het moment dat een klant de noodzakelijk gegevens aan tenaamstelling.online verstrekt via het elektronische formulier. 
 3. De door tenaamstelling.online uitgevoerde werkzaamheden worden uitgevoerd naar eigen inzicht. 
 4. Zodra tenaamstelling.online de aanvraag heeft gedaan, is het niet meer mogelijk om de aanvraag stop te zetten. Op dat moment is het proces al op gang en zal de klant zijn of haar nieuwe kentekencard, kentekenbewijs en/of tenaamstellingscode ontvangen.

De klant 

 1. De klant staat ervoor in dat de door hem verschafte informatie juist is. 
 2. Er wordt door de klant verklaart dat hij bevoegd is tot het aangaan van de overeenkomst en het verlenen van een volmacht aan tenaamstelling.online om de aanvraag te doen. 
 3. Op het moment dat de overeenkomst is gesloten, komt de volmacht tot stand. De klant verleent aan tenaamstelling.online een volmacht om de aanvraag te doen. Tenaamstelling.online streeft ernaar om de aanvraag succesvol af te ronden. Dit doet tenaamstelling.online volgens hun eigen inzichten. 

Kosten in het geval van een herroeping 

 1. Indien de klant de dienst of het product op afstand heeft aangeschaft en de klant en ondernemer elkaar niet hebben gezien, dan kan de klant gebruik maken van de wet koop op afstand. Belangrijk om te weten is dat het recht op herroeping vervalt op het moment dat de ondernemer, tenaamstelling.online , de aanvraag indient bij het RDW. Ook indien wij niet alle benodigde gegevens van u ontvangen om de tenaamstellingscode voor u aan te vragen, kunt u geen beroep doen op een terugbetaling wel krijgt u van ons altijd de mogelijkheid om de missende gegevens achteraf aan te leveren. Uit coulance brengen wij geen extra kosten in rekening voor de extra handelingen die hierna nodig zijn vanuit onze kant.

  Heeft de ondernemer, de aanvraag niet af te ronden worden er wel administratiekosten in rekening gebracht.De administratiekosten hiervoor bedragen €14,95.

Ontbinden en Weigeren

 1. Tenaamstelling.online is steevast gerechtigd om zonder opgave van redenen de overeenkomst met de klant niet te sluiten, tijdens de looptijd van de overeenkomst de overeenkomst te beëindigen en om een verzoek te weigeren, zonder dat tenaamstelling.online gehouden is om enige kosten te betalen aan de klant. Dit zonder dat tenaamstelling.online toerekenbaar is voor eventuele schade. 
 2. Als zich omstandigheden voordoen die een adequate uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt dan wel als de relatie met de klant onwerkbaar is geworden en overige redenen die door tenaamstelling.online beoordeeld mogen worden, dan is tenaamstelling.nl gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Tenaamstelling.online is altijd bevoegd om zonder opgave van redenen het verzoek niet in behandeling te nemen, dan wel de aanvraag te staken. 
 4. Zodra de klant de kentekencard, kentekenbewijs en/of tenaamstellingscode ontvangt (schriftelijk of e-mail) dan beëindigd de overeenkomst. Tot de tijd van ontvangst is de overeenkomst van kracht. 

Betaling 

 1. Betalen kan via iDEAL. Meer info hierover vindt u op de site van iDEAL. 
 2. Als de klant met enige betaling, die hij verschuldigd is aan tenaamstelling.online, in gebreke blijft, is tenaamstelling.online gerechtigd om alle buitengerechtelijke kosten en alle gerechtelijke kosten, die samengaan met het krijgen van deze betaling, in rekening te brengen bij de klant. 

Tarieven

 1. De tarieven die u op de website van tenaamstelling.online vindt, geldt dat wij ernaar streven om een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de bedoelde tarieven en realiteit te weergeven. 

Ingeval dat de tenaamstelling.online site programmeerfouten, spelfouten etc. heeft, zal er nooit een overeenkomst tot stand komen.

Aansprakelijkheid en Vrijwaring 

 1. Tenaamstelling.online is wat betreft aansprakelijkheid altijd beperkt tot wat er in de algemene voorwaarden bepaald is. Tenaamstelling.online doet enorm zijn best om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. Mochten er onverwachte omstandigheden voordoen die als gevolg schade veroorzaken waarvoor tenaamstelling.online aansprakelijk is? Dan zal de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag inclusief BTW dat de klant aan tenaamstelling.online heeft betaald. 
 2. Tenaamstelling.online is niet aansprakelijk voor ontbrekende dan wel niet correcte gegevens die door de klant zijn dan wel hadden moeten worden aangeleverd. 
 3. Tenaamstelling.online is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet exclusief verstaan gevolgschade,, verlies van orders, winstderving, immateriële schade en bedrijfsschade. 
 4. Voor eventuele aanspraken van derden vrijwaart de klant tenaamstelling.online, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. 
 5. Voor eventuele aanspraken van derden vrijwaart de klant tenaamstelling.online, als gevolg van door de klant onjuist gedane mededelingen, onjuist verstrekte gegevens, informatie en/of andere handelingen. 
 6. Ingeval tenaamstelling.online aangesproken wordt door derden, is de klant gehouden om tenaamstelling.online bij te staan en direct aan de verzoeken van tenaamstelling.online te voldoen. 

Ingeval de klant niet voldoet aan de verzoeken van tenaamstelling.online, is tenaamstelling.online bevoegd om zonder verdere aankondiging gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en geleden schade aan de zijde van tenaamstelling.online komen in dat geval voor rekening en risico van de klant.

 1. Niet tijdige uitvoering van de overeenkomst door tenaamstelling.online, geeft de klant geen recht op schadevergoeding dan wel recht op opschorting van enige verplichting ten aanzien van tenaamstelling.online. 
 2. Tenaamstelling.online is niet verantwoordelijk voor eventuele door haar dan wel door haar ingeschakelde derden gemaakte fouten. Tenaamstelling.online is ook niet aansprakelijk voor het verlopen van termijnen of eventuele tijdverlies als gevolg van het nalaten hiervan.
 3. Alle claims die de klant op tenaamstelling.online heeft, vervallen door verloop van een jaar. 

Overmacht 

 1. Tenaamstelling.online is niet verplicht tot nakoming van enige verplichting jegens de klant, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan; alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop tenaamstelling.online geen invloed kan of kon uitoefenen, en waardoor tenaamstelling.online niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. 
 2. Tenaamstelling.online heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden de verdere nakoming van de overeenkomst en/of andere verplichtingen, verhinderen, nadat tenaamstelling.online enige verbintenis uit hoofde van de overeenkomst met de klant had moeten nakomen. Tenaamstelling.online is gerechtig om haar verplichtingen jegens de klant op te schorten zolang de overmacht voortduurt. 

Toepasselijke recht en bevoegde rechter 

 1. Mogelijke geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.
 2. Op de overeenkomst en de relatie tussen tenaamstelling.online en de klant is uitsluitend de Nederlandse recht van toepassing.

Privacy 

 1. Tenaamstelling.online verwerkt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Het privacystatement van tenaamstelling.online is te vinden op de website van tenaamstelling.online.